Copyright 2018-2020
Built with Indexhibit

https://viktoriadraganova.com:443/files/gimgs/th-1_DSC01289 copy 3.jpg
Photo: Lubomir Draganov

Viktoria Draganova (born in 1980 in Sofia) graduated from the National Classical Gymnasium for Ancient Languages in 1999, after which she pursued law studies until 2005 in Erlangen-Nuremberg, Nottingham, and Berlin. From 2006 to 2010, she held a scholarship at the Max Planck Institute for European Legal History, defending her dissertation on a topic from Bulgarian legal history in 2012, published in 2015. Simultaneously, she redirected her focus towards contemporary art, attending lectures at Goethe University and Staedelschule, and working on various independent projects, as well as for several museum institutions in Frankfurt am Main, including Staedel Museum, Schirn Kunsthalle, and MMK.

In 2015, she founded the independent space Swimming Pool in Sofia, registering the non-profit Blue Cube Foundation. Over the following years, she led the exhibition program of the space, initiating various educational projects and artistic collaborations, emphasising the significant role of independent initiatives within the art ecosystem. She carried out collaborative projects with David Dale Gallery, Glasgow, Art in General, New York, and Futura, Prague. Author of articles, essays for artistic catalogs and magazines, her texts have been published in Badland, Echo Gone Wrong, Flash Art International, Frieze, Mousse, and SHEMA.

In 2018, she initiated Sofia Art Map, the first map of contemporary art that brings together public institutions, cultural institutes, galleries, and independent spaces. Since 2020, she has been involved in several working groups advocating for social and structural support for artists and cultural organizations in Bulgaria.

In 2021, she founded the Center for Social Vision, an interdisciplinary platform for artistic research and community practices, encouraging artists and curators to work beyond the gallery context and explore the role of art in urban spaces, peripheral and rural areas, and in conversation with different communities. Within the platform, Viktoria curated two extensive public programs: "Negotiation" and "Constitutions." In 2022, she created the Journal for Social Vision as the first online media in the country focusing on how art, design, and architecture participate in social processes. In 2023, she was among the initiators and co-founders of AVIDI (Association of Private Cultural Organizations for Visual and Interdisciplinary Arts).

Viktoria has curated more than 30 exhibitions and projects with Bulgarian and international artists, including the large-scale projects "The Possible Institution" (2021) and "New Ecologies" (2023). She is an initiator of several educational programs and large interdisciplinary public programs, as well she has written for critical publications, magazines, and artistic catalogs. She currently lives and works in Sofia.

/

Виктория Драганова (р. 1980 г. в София) завършва НГДEК през 1999 г., след това следва право до 2005 г. в Ерланген-Нюрнберг, Нотингам и Берлин. От 2006 до 2010 г. е стипендиант в „Макс Планк Институт за европейска правна история“, като през 2012 г. защитава дисертация на тема от българската правна история (публикувана през 2015 г.) По същото време тя се преориентира към съвременното изкуство, като посещава лекции в Гьоте-Университет и Staedelschule във Франкфурт на Майн. По това време тя работи по независими проекти както и проекти за някои от музейните институции в града, между които Staedelmuseum (2012/2013), Schirn Kunsthalle (2013/2014), MMK (2014).

През 2015 г. създава независимото пространство Swimming Pool в София и регистрира фондация в обществена полза „Син куб“. През следващите години ръководи изложбената програма на пространството, но и стартира различни образователни проекти и художествени сътрудничества, като поставя на преден план издигането на авторитета на независимите инциативи в еко-системата на изкуството. Осъществява съвместни проекти с David Dale Gallery, Глазгоу, Art in General, Ню Йорк и Futura, Прага. Автор на научни статии, есета за художествени каталози и списания, текстовете й са публикувани в Badland, Echo Gone Wrong, Flash Art International, Frieze, Mousse и СВЕМА. През 2018 г. инициира Sofia Art Map, първата карта за съвременно изкуство, обединяваща публични институции, културни институти, галерии и независими пространства. От 2020 г. насам се включва в няколко работни групи, които застават зад нуждата от социална и структурна подкрепа за артисти и културни организации в България.

През 2021 г. инициира Център за социална визия, интердисциплинарна платформа за художествени изследвания и общностни практики, която има за цел да насърчава артисти и куратори да работят извън галерийния контекст и да търсят мястото на изкуството в градските пространства, периферни и селищни райони и в разговор с различни общности. В рамките на платформата, Виктория курира две мащабни публични програми: “Договаряне” и “Конституции”. През 2022 г. създава Журнал за социална визия като първата онлайн медия в страната с фокус върху това как изкуството, дизайна и архитектурата участват в социалните процеси. През 2023 г. е сред инициаторите и съоснователи на АВИДИ (Асоциация на частните културни организации за визуални и интердисциплинарни изкуства).

Куратор на над 30 изложби с български и международни автори, между които и мащабните проекти “Възможната институция” (2021) и "Нови екологии” (2023). Инициатор на публични и образователни програми, автор на текстове на критически издания, списания и каталози. Живее в София.

contact